Indeks jakości powietrza

Poza wizualizacją stężeń poszczególnych zanieczyszczeń, prezentacja wyników prognozy zanieczyszczeń na terenie miasta Gdańska odbywa się w oparciu o założenia Polskiego Indeksu Jakości Powietrza opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony środowiska. Indeks jest uproszczoną formą informowania społeczeństwa o jakości powietrza. Na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current zamieszczony jest szczegółowy opis tworzenia indeksu. W ponizszej tabli przedstawiono natomiast klasyfikację wartości indeksu indywidualnego, którego wartości przyporządkowywane są stężeniom jednogodzinnym danego zanieczyszczenia.

 

Indeks jakości powietrza

PM10
[µg/m3]

PM2,5
[µg/m3]

O3
[µg/m3]

NO2
[µg/m3]

SO2
[µg/m3]

Bardzo dobry

0 - 20

0 - 12

0 - 30

0 - 40

0 - 50

Dobry

21 - 60

13 - 36

31 - 70

41 - 100

51 - 100

Zadowalający

61 - 100

37 - 60

71 - 120

101 - 150

101 - 200

Dostateczny

101 - 140

61 - 84

121 - 160

151 - 200

201 - 350

Zły

141 - 200

85 - 120

161 - 240

201 - 400

351 - 500

Bardzo zły

> 200

> 120

> 240

> 400

> 500

Przed porównaniem z granicami przedziałów dla poszczególnych klas indeksu, wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń wyznaczone z modelowania są zaokrąglone do liczb całkowitych, zgodnie z zasadami matematycznymi. Ostateczna klasa ogólnego indeksu jakości powietrza odpowiada najgorszemu indeksowi indywidualnemu określonemu dla poszczególnych substancji.

        W celu poglądowej prezentacji wyników opracowano Gdański Indeks Jakości Powietrza (GIJP) przedstawiający uśrednioną jakość powietrza na obszarze miasta i w poszczególnych dzielnicach Gdańska. Sposób określenia ostatecznej wartości indeksu obejmuje w pierwszej kolejności wyznaczenie średniej obszarowej dla danego zanieczyszczenia w każdej godzinie doby, następnie przyporządkowanie jej odpowiedniej klasy indeksu i ostatecznie wyboru najgorszej klasy indeksu w ciągu doby spośród wszystkich analizowanych zanieczyszczeń.

System prognoz

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska